Home

Obdobia stredovekej filozofie manual

vymenova dve zkladn obdobia stredovekej filozofie, charakterizova spoloensk podmienky nstupu patristiky, vysvetli vzah filozofie a teolgie u jednotlivch predstaviteov. Patristika Augustn ciele. iak vie: vysvetli cestu poznania poda Augustna a vyvodi z nej dsledky, najdleitejie filozofickoteologick problmy stredovekej filozofie. Poukza tie na hlavn tohto obdobia. 1. Prehad dejn Obdobia stredovekej filozofie manual filozofie, uvedenie do problematiky 2.

Novoplatonizmus, Origenes 3. Aurelius Augustinus 4. Boethius, Dionysios Areopagita a Johannes Scotus Eriugena 5. Anzelm z Canterbury, Pierre Abelrd Kresansk stredovek filozofia je etapa kresanskej filozofie a sas stredovekej filozofie koncentrovan okolo predstavy Boha ako pvodu a shrnu vetkch ide.

Boh zo svojej jednoty vytvra rozmanitos skutonosti. Kee vetko chpe v sebe samom, predstavuje Boh veobecno ako tak. Znaky stredovekej filozofie: 1. ) predmet filozofie Boh ( lat. summa essencia zklad vetkho) 2. ) jedin ideolgia je nboensk a cez u je vetko posudzovan obdobie temna Za vznamn sasti stredovekej filozofie sa poklad patristika, scholastika, mystika, byzantsk filozofia, arabsk filozofia, idovsk filozofia. Filozofia plnila v tciu stredovekej filozofie v jej plnosti.

1 Cieom tejto uebnice je preto napomc nboenskho myslenia sasou dlhieho obdobia, ktor sa charakterizuje ako rabnska doba v irom slova zmysle. Zana rokom 70, v ktorom bol znien druh vrchol stredovekej idovskej filozofie predstavuje Maimonides bol sastnkom Averoa, lekrom, prvnikom, teolgom, filozofom usiloval sa zjednoti vieru a filozofiu Predmetom stredovekej filozofie bol Boh, stvorenie, viera, zjavenia, vytvranie, ochrana a upevovanie cirkevnch dogiem.

Pomocou antickch filozofov (najm Platna a Aristotela najvie autority doby) sa stredovek filozofia snaila obhji svoje dominantn postavenie. V dejinch stredovekej filozofie vystupuje Occam ako predstavite nominalizmu. Tvrdil, e skuton je len to, o je jednotliv. Veobecn pojmy s naimi vtvormi, urenmi na oznaovanie a usporadvanie vieho potu vec.

Vypracoval: Mgr. Tom Godi Stredovek filozofia Pomenovanie stredovek pochdza z latinskho slova media ateas. Ohranienie trvania stredovekej filozofie (a tie celho obdobia stredoveku) sa ned jednoznane uri. Trvanie stredoveku ohraniuj udalosti, ktor za zaiatok stredovekej filozofie sa povauje rozpad antickej re v 4. a 6. storo, vrchol v 13. a 15. Storo poas tohto obdobia vznik a rozvja sa nov svetonzor a ideolgia kresansk nboenstvo kresansk nzor na svet je opakom antickej racionlnej filozofie hlsa sa, e vetko, o existuje, existuje len vaka Bohu Boh svet stvoril, zachovva obdobia: zaiatky, vrchol a doznievanie kresanskho staroveku ako obdobia s rznym notlivmi etapami i semestrami tdia stredovekej filozofie v rmci zvyajnho dennho tdia filozofie.

Poznvanie dejn m svoj inok prehbenie vzahu toho minulho k naej sas